Dropped.pl help
A comprehensive help system for our users.

Select interface language:    Polski    English

Your email:

Your password:

Remember me for 21 days

  Registration

Regulamin programu resellerskieg

Regulamin programu resellerskiego

Serwis Dropped.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Michau Enterprises Limited, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem 245422 (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu.

UWAGA: Od dnia 16.10.2015 obowiązuje nowa wersja regulaminu, wprowadzająca możliwość zamknięcia serwisu resellerskiego przez właściciela serwisu za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Zasady programu

Program resellerski dostępny jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu będących płatnikami VAT z siedzibą w Polsce.

W ramach programu resellerskiego, każdy użytkownik (zwany dalej "resellerem") może utworzyć serwis resellerski (zwany dalej "stroną"), pod wybraną przez siebie domeną zarejestrowaną w serwisie.

Każda strona umożliwia klientom resellera zamawianie usług rejestracji domen, utrzymania stron WWW i dostarczonych przez właściciela serwisu usług dodatkowych, zarządzanie tymi usługami oraz przedłużanie ich ważności.

Strona utrzymywana jest bezpłatnie na serwerach należących do właściciela serwisu, który zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie utrzymania i aktualizacji strony.

Rozliczenia

Płatności za usługi zamówione na stronie rozliczane są poprzez wystawianie klientom strony faktur w imieniu resellera i danymi jego firmy. Reseller zobowiązany jest do księgowania wystawionych faktur w swoim systemie księgowym i prawidłowego rozliczania pobranego podatku VAT.

Za wszystkie usługi zakupione przez klientów resellera, konto resellera obciążane jest kwotą wynikającą z zakupienia usługi po cenach hurtowych, wyświetlonych w panelu resellera. Jednocześnie, konto resellera jest zasilane kwotą faktycznie wpłaconą przez klienta, zgodnie z cenami ustalonymi przez resellera.

Za wyjątkiem usług wymienionych w następnym akapicie, reseller sam ustala ceny usług w swoim serwisie, poprzez ustalenie marży powyżej cen hurtowych.

Za sprzedaż domeny na giełdzie domen umieszczonej na stronie, reseller otrzymuje stałą marżę w wysokości połowy prowizji określonej w cenniku serwisu w stosunku do sprzedaży domen na stronach resellerskich.

Przetwarzanie danych osobowych

Reseller zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych swoich klientów wyłącznie w celach wystawiania faktur oraz przesyłania informacji związanych z bieżącą obsługą kont klientów.

Za wyjątkiem sytuacji wymienionych w następnym akapicie, reseller zobowiązany jest do korzystania z funkcji wysyłania masowych wiadomości swoim klientom wyłącznie celem informowania o nowościach, zmianach cen, i przekazywania innych wiadomości bezpośrednio związanych z obsługą kont w serwisie resellerskim.

Reseller ma możliwość wysłania swoim klientom nie więcej niż jednej masowej wiadomości w miesiącu o temacie niezwiązanym bezpośrednio z obsługą kont klientów w serwisie resellerskim.

Zarządzanie usługami klientów

Reseller zobowiązany jest do dokonywania zmian w konfiguracji i sposobie działania usług w serwisie resellerskim wyłącznie na wyraźne życzenie klientów i w sposób przez nich określony.

Rezygnacja z uczestnictwa w programie

Reseller może zrezygnować z uczestnictwa w programie resellerskim z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez poinformowanie o tym właściciela serwisu Dropped.pl za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel serwisu Dropped.pl ma prawo do podjęcia działań celem potwierdzenia faktycznego wypowiedzenia uczestnictwa w programie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie.

Zamknięcie serwisu resellerskiego

Właściciel serwisu Dropped.pl ma prawo dokonać bezzwłocznego zamknięcia serwisu resellera w następujących przypadkach:

  • Upłynięcie miesięcznego okresu wypowiedzenia resellera.
  • Wygaśnięcia domeny, na której funkcjonuje serwis resellerski.
  • Powtarzających się naruszeń prywatności klientów dokonywanych przez resellera, w szczególności złamania zapisów punktu "Przetwarzanie danych osobowych" niniejszego regulaminu.
  • Powtarzających się przypadków zmian w konfiguracji bądź sposobie działania usług klientów, dokonywanych przez resellera niezgodnie z życzeniami klientów.

Właściciel serwisu Dropped.pl może zamknąć każdy serwis resellerski bez podania przyczyny z trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Właściciel serwisu Dropped.pl ma prawo przenieść konta klientów zamykanego serwisu resellera do serwisu innego, wybranego przez siebie resellera.